Arhiva vesti

arrow_left 2008 arrow_right

Izveštaji iz štampe

4 Mart 2008

Priština, Kosovo, 4. mart 2008. - Ustavna Komisija razmatra komentare građana na nacrt Ustava Republike Kosovo

 

Ustavna Komisija Republike Kosovo je počastvovana što može da objavi završetak preocesa učešća javnosti u proces pripreme nacrta Ustava. Tokom druge faze, pripadnici javnosti su mogli da diskutuju i podnose komentare na nacrt Ustava Republike Kosovo putem različitih sastanaka organizovanih od strane Komisije širom Kosova. Šta više, Komisija je bila počastvovana što je mogla da podrži i prisustvuje broju debata i sastanka organizovanih od strane organizacija civilnog društva, akademskih institucija, profesionalnih i poslovnih grupa, lokalnih i nacionalnih medija, kao i ostalih, službenih i neslužbenih, institucija, sve sa ciljem razgovora o tekstu nacrta Ustava.

Nacrt Ustava je prosleđen ustanovama širom Kosova, a javnost je mogla da dobije kopije nacrta Ustava u zgradama opština, školama, univerzitetima, NVO, štampanim medijima i putem službene internet stranice Komisije, www.kushtetutakosoves.info.

Nacrt je objavljen na albanskom, srpskom, bosanskom, turskom, romskom i engleskom jeziku. Šta više, nacrt Ustava je objavljen i na Brajevom pismu i to verzije na albanskom i srpskom jeziku, i prosleđena članovima Udruženja slepih.

Komisija je pažljivo beležila sve komentare koje su građani podnosili tokom sastanaka i diskusija za okruglim stolovima sa specijalizovanim i grupama od intersa, organizovanih širom Kosova, kao i komentare podnešene putem internet stranice Komisije, putem pisama poslatih Sekretarijatu komisije, i putem medija, sve do ponoći 2. marta 2008.

Komisija je zahvalna javnosti na doprinosu ovom procesu pripreme nacrta Ustava Kosova, i želela bi da izrazi svoje zalaganje za razmatranje svakog komentara koji su podneli građani.

Komisija je već počela sa značajnim procesom pregleda javnih komentara o nacrtu Ustava i ažuriraće nacrt kako bi uključila sve prihvaćene izmene.

Za više informacijama o Ustavu, procesu nacrta, javnim događajima i beleškama sa ovih javnih sastanaka, posetite: 

www.kushtetutakosoves.info , www.ustavkosova.info , www.kosovoconstitution.info.

O Ustavnoj komisiji:

Ustavna komisija Kosova je osnovana od strane Predsednika Kosova, u saglasnosti sa preporukama Specijalnog izaslanika Ujedninjenih Nacija, Ahtisarija, iznešenim u Izveštaju o budućem statusu Kosova, podnešenog Generalnom Sekretaru Ujedinjenih Nacija. Komisija odražava diverzitet Kosova i odgovorna je za pripremu nacrta Ustava koji predstavlja interese svih građana Kosova.

Kontakt:

Sekretarijat Ustavne Komisije
Vlada Kosova, nova zgrada, 8 sprat, kancelarija br. 803

Trg Skenderbeg

10000 Priština, Kosovo

tel: +381 38 20014 208 

 

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti