Arhiva vesti

arrow_left 2008 arrow_right

Izveštaji iz štampe

26 Februar 2008

Priština, Kosovo, 26. februar 2008. - Ustavna Komisija nastavlja da dobija komentare na nacrt Ustava Republike Kosovo

 

Ustavna Komisija nastavlja da dobija komentare građana na nacrt Ustava Republike Kosovo putem javnih sastanaka, diskusija za okruglim stolovima sa profesionalnim i grupama od interesa, putem medija i putem internet stranice www.kushtetutakosoves.info. Komisija će nastaviti da organizuje ovakve sastanke do 2. marta 2008, kako bi sa javnošću diskutovala o različitim pitanjima i kako bi prikupila komentare na nacrt Ustava. Osim objavljivanja kalendara sastanaka organizovanih od strane Komisije u dnevnim novinama i na internet stranici, Komisija takođe informiše javnost o tim sastancima koji se održavaju širom Kosova putem večernjih vesti.

Mehanizmi uspostavljeni od strane Ustavne komisije za dobijanje i razmatranje komentara javnosti o nacrtu ustava će pružiti mogućnost Komisiji da ozbiljno pregleda svaki komentar podnešen od strane javnosti i grupa građana.

Ustavna komisija će, 3. marta 2008, početi sa pregledom svih komentara dobijenih putem internet stranice i javnih sastanaka. Iz tog razloga, Komisija poziva javnost, civilno društvo, posebne i grupe od interesa da podnesu svoje komentare do 2. marta 2008, kada se službeni period za podnošenje komentara završava. Kao što je i ranije rečeno pripadnici javnosti i ostalih zainteresovanih grupa mogu podneti svoje komentare putem internet stranice Komisije ili putem elektronske pošte na adresu info@kushtetutakosoves.info

Konačni nacrt Ustava u koji su inkorporisane sve usvojene izmene predložene od strane javnosti će biti objavljen na internet stranici Ustavne komisije pre usvajanja istog od strane Skupštine.

Za više informacijama o Ustavu, procesu nacrta, javnim događajima i beleškama sa ovih javnih sastanaka, posetite: 

www.kushtetutakosoves.info , www.ustavkosova.info , www.kosovoconstitution.info.

O Ustavnoj komisiji:

Ustavna komisija Kosova je osnovana od strane Predsednika Kosova, u saglasnosti sa preporukama Specijalnog izaslanika Ujedninjenih Nacija, Ahtisarija, iznešenim u Izveštaju o budućem statusu Kosova, podnešenog Generalnom Sekretaru Ujedinjenih Nacija. Komisija odražava diverzitet Kosova i odgovorna je za pripremu nacrta Ustava koji predstavlja interese svih građana Kosova.

Kontakt:

Sekretarijat Ustavne Komisije
Vlada Kosova, nova zgrada, 8 sprat, kancelarija br. 803

Trg Skenderbeg

10000 Priština, Kosovo

tel: +381 38 20014 208 

 

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti