Pismo Predsedavajućeg Ustavne Komisije

Ustavna Komisija Republike Kosovo je završila svoj rad i, na ceremoniji koja je organizovana upravo radi tog, na formalan način usvojila predloženi Ustav Republike Kosovo koji je podnela Predsedniku Republike Kosovo. Predsednik će ubrzo isti predstaviti Skupštini Kosova na usvajanje.

Ustavna Komisija je više od godinu dana radila na nacrtu Ustava koji odražava volju građana Kosova i zalaganje naših institucija za izgradnju demokratske države vođene najboljim međunarodnim načelima i standardima.

Kako bi osigurali da je nacrt Ustava Republike u saglasnosti sa voljom građana Kosova, Ustavna Komisija, 17. februara 2008. dala isti na javno razmatranje i uključila se u proces javne diskusije i o nacrtu Ustava razgovarala sa građanima Kosova. Kao rezultat procesa ukjučivanja javnosti, Ustavna komisija je dobila preko hiljadu komentara. Ona je takođe razmotrila svaki komentar koji su podneli građani Kosova i zainteresovane organizacije. Veliki broj istih je inkorporisan u predlog Ustava, transformišući ga u dokument koji odražava volju i odlučnost građana Republike Kosovo za izgradnju budućeg Kosova kao slobodne, demokratske i miroljubive zemlje.

U ime Ustavne Komisije Republike Kosovo, želeo bih da izrazim našu duboku zahvalnost svim građanima Republike Kosovo koji su učestvovali na javnim sastancima, okruglim stolovima i onima koji su svoje komentare prosledili putem pošte i elektornske pošte. Ovi komentari su iskreno pomogli Komisiji da još više poboljša sadržaj nacrta Ustava. Komisija bi takođe želela da izrazi svoje priznanje velikom broju organizacija koje su podnele svoje komentare Ustavnoj komisiji na pregled, uključujući Akademiju nauke i umetnosti Kosova, Sudski Savet Kosova, Pravosudni Institut Kosova, Ombudsmana, Udruženje kosovskih opština, Mrežu žena Kosova, Koaliciju Organizacija lica sa ograničenim sposobnostima Kosova „Jednake mougćnosti“, Kosovsko udruženje gluvih, Katoličku Crkvu Kosova, Islamsku Zajednicu, Protestantsku Evanđeosku Crkvu Kosova, Konfederaciju slobodnih sindikata Kosova, Uniju Nezaisnih Sindikata Kosova, KDTP iz Prizrena, Riinvest, KIPRED, Nezavisnu Komisiju za Medije, Ured za regulisanje energetike, Kosovsku Agenciju za Medicinske Proizvode, Kancelariju za dobro upravljanje, Ministarsvo za Sredinu i Prostorno Planiranje, Pravnu kancelariju Ministarstva Unutrašnjih Poslova, Amnesty International, Mental Disability Rights International, Međunarodni Komitet Crvenog Krsta i Human Rights Watch.
Na samom kraju, zahvaljujemo se svim onima koji su podržavali Ustavnu Komisiju tokom čitavog procesa – zahvaljujemo vam na strpljenju, razumevanju, a najviše na vašem doprinosu. Ovo zajedničko zalaganje je dovelo do rađanja Ustava najmlađe države na svetu.

Usvajanje Ustava Republike Kosovo je jako važan korak ka izgradnji zemlje na koju ćemo svi biti ponosni.

Iskreno,
Hajredin Kući
Predsedavajući Ustavne Komisije

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti