Nezavisne agencije

Član 132 [Uloga i Nadležnosti Ombudsmana]

1. Ombudsman nadzire i štiti prava i slobode pojedinaca od nezakonitih i neregularnih radnji javnih organa.
2.  Omdbusman je nezavistan u sprovođenju svoje dužnosti i ne prihvata uplitanja ili uputstva ostalih organa ili institucija, koje sprovode vlast u Republici Kosovo.
3.  Bilo koji drugi organ ili institucija, koja sprovodi legitimnu vlast u Republici Kosovo je dužna da odgovori na zahteve Ombudsmana i da mu/joj predstavi sva dokumenta i informacije koje su od njega zatražena u saglasnosti sa zakonom.

Član 133 [Kancelarija Ombudsmana]

1.  Ombudsman ima svoju kancelariju i poseban budžet, koji predlaže i kojim sam upravlja, na osnovu zakona.
2.  Ombudsman ima jednog (1) ili više zamenika. Broj, način izbora i njihov mandat se reguliše zakonom o Ombudsmenu. Najmanje jedan (1) od zamenika Ombudsmana, mora da bude pripadnik neke od zajednica koje ne čine većinu na Kosovu.

Član 134 [Kvalifikacija, Izbor i Razrešenje Ombudsmana]

1.  Ombudsmana Kosova bira Skupština Kosova sa većinom od dve trećine  2/3 glasova svih poslanika skupštine, na mandat od pet (5) godina, bez prava na ponovni izbor.
2.  Ombudsman može biti bilo koji obrazovani državljanin Republike Kosovo, visokog moralnog karaktera i pošten, stručan i upoznat sa pitanjima zaštite ljudskih prava.
3.  Ombudsman i njeni/njegovi zamenisi , nemogu biti članovi niti jedna političke partije, niti sprovoditi političke, državne ili privatne aktivnosti, kao ni učestvovati u upravnim organima civilnih, ekonomskih ili trgovačkih organizacija.
4.  Ombudsman uživa imunitet od krivičnog gonjenja, građanske tužbe ili razrešenja za postupke ili odluke tokom vršenja svoje funkcije Ombudsmana.
5.  Ombudsman se može razrešiti samo na osnovu zahteva ne manje od jedne trećine (1/3) poslanika Skupštine i u tom slučaju Skupština donosi odluku sa  dve trećine (2/3) glasova svih svojih poslanika.

Član 135 [Izveštaj Ombudsmana]

1.  Ombudsman podnosi godišnji izveštaj Skupštini Republike Kosova.
2.  Ombudsman podnosi izveštaj pred Skupštinom onda kada se od njega to zahteva, i može zahtevati da pred Skupštinom iznese pitanja koje smatra značajnim.
3.  Ombudsman ima pravo da vrši preporuke i predlaže mere, onda kada primeti kršenje prava i sloboda ljudi od strane organa javne administracije i ostalih državnih organa.
4.  Ombudsman ima pravo da pokrene pitanje pred Ustavnim sudom, koja su u saglasnosti sa odredbama ovog Ustava.

Član 136 [Stalni Revizor Kosova]

1. Stalni revizor Republike Kosovo je najviša nezavisna institucija za ekonomsku i finansijsku kontrolu.
2.  Organizacija, funkcionisanje i nadležnosti Stalnog revizora Republike Kosovo se uređuju Ustavom i zakonom.
3.  Stalnog revizora Republike Kosovo bira i razrešava Skupština, na osnovu glasova svih poslanika iste, i na osnovu predloga Predsednika Republike Kosova.
4.  Skupština o razrešenju Stalnog revizora Republike Kosovo odlučuje sa dve trećine (2/3) glasova svih njenih poslanika, na predlog Predsednika Republike Kosovo ili na predlog jedne trećine (1/3) poslanika Skupštine Republike Kosovo.
5.  Mandat Stalnog revizora Republike Kosovo traje pet (5) godina, sa pravom izbora na samo još jedan mandat.

Član 137 [Nadležnosti Stalnog Revizora Kosova]

Stalni revizor Republike Kosovo vrši kontrolu:
(1)  ekonomske delatnosti javnih institucija i ostalih državnih pravnih lica;
(2)  korišćenja i zaštite javnih resursa od strane centralne i lokalne vlasti;
(3)  ekonomsku delatnost javnih preduzeća i ostalih pravnih lica, u koje je država uložila deo akcija, ili kada njihove dugove, kredite i obaveze garantuje država.

Član 138 [Izveštaj Stalnog Revizora Kosova]

1.  Stalni revizor Republike Kosovo podnosi Skupštini:
(1) izveštaj o trošenju državnog budžeta;
(2) mišljenje o izveštaju Vlade o troškovima za prošlu finansijsku godinu, pre nego što Skupština usvoji isti;
(3)  informacija o rezultatima kontrole, kad god to zahteva Skupština.
2. Stalni revizor republike Kosovo podnosi Skupštini godišnji izveštaj o svom radu.

Član 139 [Centralna Izborna Komisija]

1. Centralna izborna komisija je stalni nezavisni organ koji priprema, nadzire, upravlja i verifikuje sve radnje koje se tiču procesa izbora i referenduma, i objavljuje njihove rezultate.
2.  Komisija ima jedanest (11) članova.
3.  Predsednika Centralne izborne komisije imenuje Predsednik Republike Kosovo, iz redova sudija Vrhovnog suda i apelacionih sudova.
4.  Šest (6) članova imenuje šest najvećih parlamentarnih grupa koje su zastupljene u Skupštini, koje nemaju pravo da učestvuju u raspodeli rezervisanih mesta.Ukoliko je u Skupštini zastupljeno manje grupa, najveća grupa ili grupe mogu da imenuju dodatnog člana. Jednog (1) člana imenuju  poslanici Skkupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za zajednicu kosovskih Srba i tri (3) člana poslanici Skupštine koji zauzimaju rezervisana ili zagarantovana mesta za druge zajednice koje ne čine većinu na Kosovu.

Član 140 [Centralna Banka Kosova]

1.  Centralna banka Kosova je nezavisna institucija i odgovorna je Skupštini Kosova.
2.  Centralana banka Republike Kosovo sprovodi svoje nadležnosti samo u saglasnosti sa ovim Ustavom i ostalim pravnim instrumentima.
3.   Guverner Centralne banke Republike Kosovo izvršava i zadatak izvršnog šefa iste.
4.   Uprava Centralne Banke Republike Kosovo i procedura izbora i imenovanja članova Saveta Centralne banke Republike Kosovo se reguliše zakonom koji treba osigurati nezavisnost i autonomiju iste.

Član 141 [Nezavisna Komisija za Medije]

1. Nezavisna komisija za medije je nezavisni organ koji reguliše opseg frekvencija emitera u Republici Kosovo, licencira javne i privatne emitere, sprovodi politiku emitovanja, i ostale zakonom određene nadležnosti.
2.  Izbor članova Nezavisne komisije za medije se vrši u skladu sa zakonom, na osnovu transparentnog procesa.

Član 142 [Nezavisne Agencije]

1.  Nezavisne agencije Republike Kosovo su one institucije koje je osnovala Skupština, na osnovu relevantnih zakona, koji regulišu osnivanje, funkcionisanje i njihova ovlašćenja. Nezavisne agencije vrše svoje funkcije nezavisno od svih ostalih organa ili vlasti Republike Kosovo.
2.  Nezavisne agencije imaju svoj budžet, kojim upravljaju nezavisno u skladu sa zakonom.
3.  Svaki organ ili institucija koja sprovodi legitimnu vlast u Republici Kosovo je obavezna da sarađuje i odgovori na zahteve nezavisnih agencija, tokom sprovođenja njihovih zakonskih ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti