Predsednik republike Kosovo

Član 83 [Položaj Predsednika]

Predsednik predstavlja vrhovnu vlast države i jedinstvo građana Republike Kosovo.

Član 84 [Nadležnosti Predsednika]

Predsednik Republike Kosovo:
(1) predstavlja Republiku Kosovo unutar i van zemlje;
(2) garantuje ustavno funkcionisanje institucija utvrđenih ovim Ustavom;
(3) raspisuje izbore za Skupštinu Kosova i saziva prvi sastanak iste;
(4) donosi dekrete u saglasnosti sa ovim Ustavom;
(5) objavljuje zakone koje je usvojila Skupština Republike Kosovo;
(6) ima pravo da vrati na ponovno razmatranje usvojene zakone koje smatra štetnim po legitimne interese Republike Kosovo ili jedne ili više zajednica. Pravo vraćanja zakona može iskoristiti samo jednom;
(7) potpisuje međunarodne sporazume u saglasnosti sa ovim Ustavom;
(8) predlaže amandmane na ovaj Ustav;
(9) može pokrenuti određena pitanja pred Ustavnim sudom;
(10) urpavlja spoljnom politikom države;
(11) prima akreditivna pisma stranih diplomatkih predstavnika u Republici Kosovo;
(12) vrhovni je komandant Bezbednosnih snaga Kosova;
(13) upravlja Konsultativnim većem za zajednice;
(14) određuje mandatara za formiranje Vlade, nakon predloga političke partije ili koalicije koja čini većinu u Skupštini;
(15) imenuje i razrešava Predsednika Vrhovnog suda Kosova na predlog Sudskog saveta Kosova;
(16) imenuje i razrešava sudije Republike Kosovo na predlog Sudskog saveta Kosova;
(17) imenuje i razrešava Državnog tužioca Republike Kosovo na predlog Tužilačkog saveta Kosova;
(18) imenuje i razrešava tužioce Republike Kosovo na predlog Tužilačkog saveta Kosova;
(19) imenuje sudije Ustavnog suda na predlog Skupštine;
(20) imenuje Komandanta Bezbednosnih snaga Kosova, na osnovu preporuke Premijera;
(21) u saradnji sa Premijerom, imenuje Direktora, zamenika direktora i stalnog inspektora Obaveštajne službe Kosova;
(22) donosi odluku o proglašavanju vanrednog stanja, u saradnji sa Premijerom;
(23) može zahtevati sednicu Saveta bezbednosti Kosova i predsedavati istom tokom vanrednog stanja;
(24) donosi odluku o diplomatkskim i konsularnim misijama Republike Kosovo, na osnovu konsultacija sa Premijerom;
(25) imenuje i razrešava šefove diplomatskih misija Republike Kosovo, na predlog Vlade;
(26) imenuje Predsednika Centralne izborne komisije;
(27) imenuje Guvernera Centralne banke Republike Kosovo, koji će služiti i kao Generalni direktor i imenuje ostale članove Saveta banke;
(28) uručuje medalje, priznanja i nagrade, u saglasnosti sa zakonom;
(29) daje pomilovanja u skladu sa zakonom;
(30) najmanje jednom godišnje se obraća Skupštini Kosova u odnosu na svoj rad.

Član 85 [Kvalifikacije za Izbor Predsednika]

Za Predsednika Republike Kosovo se može izabrati bilo koji državljanin Kosova, koji je napunio trideset pet (35) godina.

Član 86 [Izbor Predsednika]

1. Predsednik Republike Kosovo bira Skupština, tajnim glasanjem.
2. Izbor Predsednika Republike Kosovo se vrši najkasnije trideset (30) dana pre isteka mandata aktuelnog Predsednika.
3. Za Predsednika Republike Kosovo se može nominovati bilo koji državljanin Kosova, koji obezbedi potpis najmanje trideset (30) poslanika Skupštine Kosovo. Poslanici Skupštine mogu dati samo jedan potpis za nominaciju Predsednika Republike Kosovo.
4. Izbor Predsednika se vrši sa dve trećine (2/3) glasova svih poslanika Skupštine.
5. Ukoliko na prva dva glasanja ni jedan kandidat nije dobio većinu od dve trećine (2/3) neophodnih glasova, organizuje se treće glasanje na kojem se glasaju dva kandidata sa najvećim brojem glasova u drugom krugu glasanja i za Predsednika Republike Kosovo se bira kandidat koji je dobio većinu glasova svih prisutnih poslanika.
6. Ukoliko se ni trećim glasanjem ni jedan kandidat ne izabere za Predsednika Republike Kosovo, Skupština se raspušta i raspisuju se novi izbori, koji se moraju održati u roku od četrdeset pet (45) dana.

Član 87 [Mandat i Zakletva]

1. Mandat Predsednika Republike Kosovo počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom Kosova. Tekst zakletve će biti regulisan zakonom.
2. Mandat Predsednika traje pet (5) godina.
3. Predsednik se nakon isteka prvog mandata može ponovo izabrati samo za još jedan mandat.

Član 88 [Nespojivost Funkcija]

1. Predsednik ne može obavljati ni jednu drugu javnu funkciju.
2. Nakon izbora, Predsednik ne može obavljati ni jednu funkciju političke partije.

Član 89 [Imunitet]

Predsednik Republike Kosovo uživa potpuni imunitet od krivičnog gonjenja, građanskih tužbi ili razrešenja zbog radnji i odluka koje su doente tokom sprovođenja dužnosti Predsednika Republike Kosovo.

Član 90 [Privremeni Izostanak Predsednika]

1. Ukoliko Predsednik Republike Kosovo privremeno ne može da obavlja svoje dužnosti, on/ona može dobrovoljno preneti svoje dužnosti na Predsednika Skupštine, koji će biti vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosovo. Naredba Predsednika o prenošenju odgovornosti mora sadržati razloge i period obavljanja istih, ako je upoznat sa njima. Predsednik Republike Kosovo će ponovo preuzeti svoje obaveze kada bude u mogućnosti da sprovodi iste, na osnovu čega Predsedniku Skupštine prestaje funkcija vršioca dužnosti Predsednika.
2. Ako ne postoji dobrovoljan prenos dužnosti, Skupština Republike Kosovo, nakon konsultacija sa lekarskim konzilijumom, sa dve trećine (2/3) glasova donosi odluku o tome da Predsednik privremeno ne može obavljati svoje dužnosti. Predsednik Skupštine Kosova će služiti kao vršilac dužnosti Predsednika Republike Kosovo, dok se isti ne vrati na svoju funkciju onda kada je spreman za obavljanje dužnosti Predsednika.
3. Funkcija vršioca dužnosti Predsednika Republike Kosovo se ne može vršiti duže od šest (6) meseci.

Član 91 [Razrešenje Predsednika]

1. Predsednik Republike Kosovo se može razrešiti odlukom Skupštine, onda kada je kažnjen/a za neko krivično delo ili kada nije u stanju da obavlja dužnosti ove funkcije zbog nesposobnosti ili teške bolesti, ili ukoliko Ustavni sud smatra da je on/ona izvršio tešku povredu Ustava.
2. Procedura razrešenja Predsednika Republike Kosovo se inicira putem jedne trećine (1/3) poslanika Skupštine, koji potpisuju peticiju, koja objašnjava razloge razrešenja. Ukoliko peticija navodi nesposobnost ili tešku bolest, Skupština će zahtevati mišljenje lekara o stanju Predsednika. Ukoliko peticija navodi kršenje Ustava, ista se mora odmah podneti Ustavnom sudu, koji donosi odluku u roku od sedam (7) dana od dobijanja peticije.
3. Ukoliko je Predsednik Republike Kosovo kažnjen za neko krivično delo ili ukoliko Skupština, u skladu sa ovim članom, odredi da Predsednik nije sposoban da obavlja svoje dužnosti zbog nesposobnosti ili teške bolesti, ili ukoliko Ustavni sud odredi da je izvršio povredu Ustava, Skupština može razrešiti Predsednika sa dve trećine (2/3) glasova svih poslanika.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti