Bezbednosni sektor

Član 125 [Osnovne Odredbe]

1.  Republika Kosovo je nadležna za sprovođenje zakona, bezbednosti, pravosuđa, javne bezbednosti, obaveštajne službe, civilne zaštite i reagovanja u javnim situacijam i kontrole granica svoje teritorije.
2.  Bezbednosne institucije Republike Kosovo štite javnu bezbednost i prava svih u Republici Kosova. Institucije deluju na potpuno transparentan način u skladu sa demokratskim standardima i međunarodno priznatim ljudskim pravima. Bezbednosne institucije moraju odraziti etničku raznolikost stanovništva Republike Kosovo.
3.  Republika Kosovo poštuje međunarodno priznate sporazume i relevantne međunarodne zakone i sarađuje sa međunarodnim organima bezbednosti i regionalnim akterima.
4.  Civilna i demokratska kontrola bezbednosnih institucija se garantuje.
5.  Skupština Republike Kosovo obezbeđuje relevantan nadzor budžeta i zakonodavstva bezbednosnih institucija, kao što je i regulisano zakonom.

Član 126 [Kosovske Bezbednosne Snage]

1.  Kosovske bezbednosne snage su nacionalne bezbednosne snage Republike Kosovo i mogu slati svoje pripadnike u inostranstvo u potpunoj saglasnosti sa svojim međunarodnim obavezama.
2.  Kosovske bezbednosne snage štite građane i zajednice Kosova, na osnovu zakonom određenih nadležnosti.
3.  Predsednik Republike Kosovo je Vrhovni komandant bezbednosnih snaga Kosova, koje uvek podležu kontroli civilnih vlasti izabranih na demokratski način.
4.  Kosovske bezbednosne snage su profesionalne, održavaju etničku raznolikost stanovnika Republike Kosovo i biće regrutovane iz redova državljana Republike Kosovo.
5.  Komandanta Kosovskih bezbednosnih snaga će imenovati Predsednik Republike Kosovo, na preporuku Vlade. Unutrašnje organizovanje Kosovskih bezbednosnih snaga se regulišu zakonom.

Član 127 [Kosovski Savet za Bezbednost]

1.  Savet bezbednosti Republike Kosovo, u saradnji sa Predsednikom Republike Kosovo i Vladom, priprema strategiju sigurnosti za Republiku Kosovo. Savet bezbednosti Republike Kosovo ima i ulogu savetnika u svim pitanjima koja se tiču bezbednosti Republike Kosovo.
2.  Savetom bezbednosti Republike Kosova predsedava Premijer uz podršku vlade, osim tokom vanrednog stanja, kao što je i predviđeno ovim Ustavom.
3.  Predsednik Republike Kosovo može zahtevati sastanke Saveta bezbednosti Republike Kosovo, i Savet je dužan da svoj rad koordiniše u bliskoj saradnji sa Predsednikom. Savet bezbednosti Republike Kosovo će blisko sarađivati sa međunarodnim organima.
4.  Članovi Saveta bezbednosti Republike Kosovo se imenuju i razrešavaju u skladu sa zakonom.

Član 128 [Policija Kosova]

1.  Policija Republike Kosovo je odgovorna za očuvanje javnog reda i mira na celoj teritoriji Republike Kosovo.
2.  Policija Republike Kosova je profesionalna i održava etničku raznolikost stanovništva Republike Kosovo.
3.  Premijer, u konsultaciji sa Vladom i u skladu sa zakonom, imenuje Stalnog direktora Policije Republike Kosovo. Unutrašnja organizacija policije Kosova se reguliše zakonom.
4.  Policija Republike Kosovo ima jedinstven lanac komande širom Republike Kosovo, sa policiskim stanicama koje su jednake granicama opština. Policija Kosova olakšava saradnju opštinskih vlasti sa predstavnicima zajednica putem osnivanja Lokalnih saveta, kao što je i regulisano zakonom. Etnička struktura policije unutar granica opštine će održavati etničku strukturu stanovništva unutar relevantne opštine.
5.  Policija Republike Kosovo je odgovorna za kontrolu granica u direktnoj saradnji sa domaćim i međunarodnim organima.

Član 129 [Obaveštajna Služba]

1.  Obaveštajna agencija Kosova istražuje, otkriva i nadgleda moguće pretnje po unutrašnju bezbednost Republike Kosovo.
2.  Obaveštajna agencija Kosova je profesionalna, politički nepristrasna multietnička i biće pod parlamentarnim nadzorom, kao što je i uređeno zakonom.
3.  Predsednik Republike Kosovo i Premijer, nakon konsultacije sa Vladom, zajedno imenuju Direktora, zamenika direktora i stalnog inspektora Obaveštajne službe Kosova. Kvalifikacija i mandat se reguliše zakonom.
4.  Predsednik Republike Kosovo i Premijer dobijaju ista obaveštenja koja se tiču obaveštajne službe.

Član 130 [Uprava Civilnog Vazduhoplovstva]

1.  Uprava civilnlog vazduhoplovstva Republike Kosovo reguliše aktivnosti civilnog vazduhoplovstva Republike Kosovo i pruža usluge vazdušne navigacije, kao što je i regulisano zakonom.
2.  Uprava civilnog vazduhoplovstva potpuno sarađuje sa relavantnim međunarodnim i lokalnim organima, kao što je i određeno zakonom.

Član 131 [Vanredno Stanje]

1.  Predsednik Republike može objaviti vanredno stanje, kada:
(1)  je to neophodno radi hitnih mera zaštite od agresije;
(2) postoji unutrašnji rizik po ustavni red ili javnu bezbednost; ili
(3)  dođe do prirodnih nepogoda koje utiču na deo ili celu teritoriju Republike Kosovo.
2.  Ustav Republike Kosovo ne može biti promenjen za vreme vanrednog stanja. Odstupanje od ustavom zajemčeih ljudskih prava i osnovnih sloboda se može dozvoliti samo do određenog nivoa, na što kraći period i u skladu sa ovim Ustavom. Tokom vanrednog stanja, zakon o izborima Skupštine i Opštine se ne može menjati. Ostala načela o radu javnih institucija tokom vanrednog stanja se regulišu zakonom, ali nikako neće biti u suprotnosti sa ovim članom.
3.  Ukoliko dođe do potrebe za vanrednim merama radi zaštite, Predsednik Republike Kosovo, nakon konsultacija sa Premijerom, objavljuje vanredno stanje. Objavljivanjem vanrednog stanja, Predsednik Republike Kosovo odmah izdaju dekret,koji određuje prirodu pretnje i bilo kakvog ograničenja ljudskih prava i sloboda. U roku od četrdeset osam (48) sati, Skupština treba na osnovu dve trećine (2/3) glasova prisutnih poslanika koji glasaju, ako se ne dobije odobrenje, dekret Predsednika se ukida.
4.  Ukoliko postoji rizik po ustavni red i javnu bezbednot Republike Kosovo ili mogućnost prirodne nepogode na celoj ili delu teritorije Republike Kosovo, Predsednik Republike Kosovo u konsultaciji sa Premijerom, objavljije vanredno stanje. Objavljivanjem vanrednog stanja, Predsednik Republike Kosovo odmah izdaje dekret o prirodi pretnje ili bilo kojeg odstupanja od ljudskih prava i sloboda. U roku od četrdeset osam  (48) sati, Skupština može dati svoju saglasnost putem većine glasova svih prisutnih poslanika koji glasaju. Ako se ne dobije saglasnost dekret Predsednika se ukida.
5.  Vanredno stanje traje onoliko koliko traje rizik i  ne može trajati više od šezdeset (60) dana. Uz saglasnost većine poslanika Skupštine, koji su prisutni i koji glasaju, vanredno stanje se može produžiti  ako je neophodno, na dodatni period od trideset (30) dana, ukupno devedeset (90) dodatnih dana.
6.  Skupština u zavisnosti od potrebe može doneti ograničenje koja se tiču trajanja i nivoa vanrednog stanja. Onda kada Predsednik smatra da je rizik po Republiku Kosovo vanredne prirode, Skupština može da  produži vanredno stanje na periodu od sto pedeset (150) dana, ali samo na osnovu dve trećine (2/3) glasova svih poslanika Skupštine.
7.  Predsednik Republike Kosovo može nakon konsultacije sa Vladom i Skupštinom, da naredi mobilizaciju Kosovskih bezbednosnih snaga, kako bi pomogle u vanrednom stanju.
8.  Savet bezbednosti Republike Kosovo, samo tokom trajanja vanrednog stanja, sprovodi izvršne funkcije koje se ograničavaju na funkcije povezane sa vanrednim stanem. Tokom vanrednog stanja, Savetom bezbednosti Republike Kosovo rukovodi Predsednik Republike Kosovo kao što je i uređeno zakonom. Tokom vanrednog stanja Savet Bezbednosti Republike Kosovo blisko će sarađivati sa Vladom, Skupštinom i međunarodnim organima.
9.  Zakon određuje načela, oblasti i način kompenzacije nanete štete, kao rezultat ograničenja utvrđenih tokom vanrednog stanja.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti