Vlada republike Kosovo

Član 92 [Osnovne Odredbe]

1.  Vladu Kosova čine Premijer, zamenici Premijera i ministri.
2. Vlada Kosova sprovodi izvršnu vlast u skladu sa Ustavom i zakonom.
3. Vlada izvršava zakone i akte usvojene od strane Skupštine Kosova i ostale dužnosti, u skladu sa odgovornostima određenim ovim Ustavom i zakonom.
4. Vlada donosi odluke u skladu sa ovim Ustavom i zakonima, predlaže zakone i amandmane zakona na zahtev Skupštine, a može davati mišljenje o zakonima koje nije ona predložila.

Član 93 [Nadležnosti Vlade]

Vlada je nadležna za sledeće:
(1) predlaže i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku zemlje;
(2)   omogućava ekonomski razvoj zemlje;
(3)   predlaže Skupštini nacrte zakona i ostalih akata;
(4)  donosi odluke o donošenju pravnih ili regulativnih akata za sprovođenje zakona;
(5)   predlaže budžet Republike Kosovo;
(6)   usmerava i nadzire rad administrativnih organa;
(7)   usmerava delatnost i razvoj javnih usluga;
(8)  predlaže Predsedniku Republike Kosovo imenovanja i razrešenja šefova diplomatskih misija Kosova;
(9)   predlaže Ustavne amandmane;
(10)  može podneti Ustavnom sudu bilo koje ustavno pitanje;
(11)  sprovodi i ostale izvršne funkcije, koje nisu dodeljene nekim drugim centralnim ili lokalnim organima.

Član 94 [Nadležnosti Premijera]

Premijer sprovodi sledeće nadležnosti:
(1)   predstavlja i vodi Vladu;
(2)   osigurava da sva Ministarstava deluju u saglanosti sa politikom Vlade;
(3)   sprovodi zakone i određenu politiku Vlade;
(4)   smenjuje članove Vlade, bez saglasnosti Skupštine;
(5)   upravlja Savetom bezbednosti Kosova;
(6)   imenuje Stalnog direktora policije Kosova;
(7)   savetuje se sa Predsednikom Republike Kosovo o obaveštajnim pitanjima;
(8)  zajedno sa Predsednikom imenuje Direktora, zamenika direktora i stalnog inspektora Obaveštajne službe Kosova;
(9)   savetuje se sa Predsednikom o sprovođenju spoljne politike zemlje;
(10)   obavlja i druge poslove određene Ustavom i zakonom;

Član 95 [Izbor Vlade]

1. Predsednik Republike Kosovo, nakon izbora i konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophdnu većinu za formiranje Vlade u Skupštini, predlaže Skupštini kandidata za Premijera.
2.  Kandidat za Premijera, u roku od petnaest (15) dana od imenovanja predstavlja Vladu pred Skupštinom Kosova i zahteva glasanje Skupštine o izboru Vlade.
3.  Vlada se smatra izabranom ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika Skupštine Kosova.
4.  Ukoliko sastav predložene Vlade ne dobije neophodnu većinu, Predsednik Republike Kosovo, u roku od deset (10) dana imenuje nekog drugog kandidata, na osnovu iste procedure. Ukoliko se Vlada ne izabere ni drugi put, onda Predsednik Kosova raspisuje izbore, koji se trebaju održati u roku od  četrdeset (40) dana od dana objavljivanja istih.
5.  Ukoliko Premijer da ostavku ili iz nekih drugih razloga njegovo/njeno mesto ostaje slobodno, Predsednik Republike Kosovo, u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini, imenuje novog kandidata, za formiranje Vlade.
6.  Članovi Vlade, nakon izbora, polažu zakletvu pred Skupštinom. Tekst zakletve će se regulisati zakonom.

Član 96 [Ministarstva i Predstavljanje Zajednica]

1.  Ministarstva i ostali izvršni organi se uspostavljaju na osnovu potrebe obavljanja funkcija, u salgasnosti sa nadležnostima Vlade.
2.  Broj članova Vlade se određuje njenim unutrašnjim aktom.
3.  Postojaće najmanje jedan (1) ministar iz Srpske zajednice i jedan ministar neke druge nevećinske zajednice Kosova. Ako ima više od dvanaest ministara, Vlada će imati i trećeg ministra koji će predstavljati nevećinske zajednice Kosova.
4.  Postojaće najmanje dva (2) zamenika ministra iz Srpske zajednice Kosova i dva (2) zamenika ministra iz ostalih nevećinskih zajednica. Ako ima više od dvanaest ministara postojaće i treći zamenik ministra koji će predstavljati Srpsku zajednicu i jedan (1) zamenik ministra ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu.
5.  Izbor ovih ministara i zamenika ministara će se izvršiti nakon konsultacija sa strankama, koalicijama ili grupama koje predstavljaju zajednice koje ne čine većinu na Kosovu. Ako se imenuju van članstva Skupštine Kosova, za ove ministre i zamenike ministara se zahteva službeno odobrenje većine poslanika Skupštine koji pripadaju strankama, koalicijama, građanskim inicijativama i nezavisnim kandidatima, koji su se izjasnili kao predstavnici relevantne zajednice.
6. Premijer, zamenik premijera i ministri Vlade se mogu izabrati iz redova poslanika Skupštine Kosova ili kvalifikovanih osoba koje nisu poslanici u Skupštini.
7.  Pitanje nespojivosti funkcija članova Vlade će se regulisati zakonom.

Član 97 [Odgovornost]

1. Vlada je odgovorna Skupštini Kosova za svoj rad.
2.  Premijer, zamenici premijera i ministri su zajedno odgovorni za odluke koje donosi Vlada i individualno odgovorni za odluke koje donose u domenu njihove odgovornosti.

Član 98 [Imunitet]

Članovi Vlade Kosova uživaju imunitet od krivičnog gonjenja, građanskih tužbi ili razrešenja za postupke i odluke tokom vršenja svojih dužnosti kao članova vlade.

Član 99 [Procedure]

Način rada i procedure donošenja odluka u Vladi će se regulisati zakonom ili uredbama.

Član 100 [Glasanje o Poverenju ili Nepoverenju Vlade]

1.  Na predlog jedne trećine (1/3) svih poslanika Skupštine se može pokrenuti glasanje o nepoverenju Vlade.
2.  Glasanje o poverenju Vlade može zahtevati Premijer.
3.  Glasanje o poverenju se razmatra na Skupštini, ne kasnije od pet (5) i ne ranije od dva (2) dana od dana podnošenja istog.
4.  Nepoverenje vlade se smatra usvojenim kada je za to glasalo više od polovine poslanika Skupštine Kosova.
5.  Ukoliko glasanje o nepoverenju ne uspe, drugi predlog se ne može ponovo podneti tokom sledećih devedeset (90) dana.
6.  Ukoliko je predlog o nepoverenju Vlade uopšte, izglasan, Vlada se smatra u ostavci.

Član 101 [Civilna Služba]

1.  Sastav civilne službe će odražavati raznolikost stanovnika Kosova, uzimajući u obzir međunarodno priznato načelo polne jednakosti.
2.  Nezavisni savet za nadzor civilne službe će obezbediti poštovanje uredbi i načela koja regulišu civilnu službu, koja odražava raznolikost stanovništva Republike Kosovo.

Ustavna poglavlja

Linkovi

Linkovi za sajtove na Engleskom jeziku:

Slike sa javne debate

Najnovije vesti